מרסקת דגם HD
מרסקת דגם HD מרסקת דגם HD מרסקת דגם HD מרסקת דגם HD מרסקת דגם HD מרסקת דגם HD

מרסקת דגם HD

מס' קטלוג: Uriel Meraseket 02
* שלוש נקודות ריתום בשני צדדים
* אפשרות לריתום מהיר
* עובי הרוטר 15 מילימטר
* רוטר עם 14 פטישים
*בורג הפטיש הוא בורג בעובי 20 מילמטר בחוזק 10.9
* מעגלה אחורית להידוק הגזם
* מגיני רוטר חזקים במיוחד
* צידוד הידראולי
* p.t.o 1000 or 540 r.p.m
* קרדן a-6 עם אבטחה
* אפשרות לגיר כפול 
ספר חלקים מרסקת גזם HD: